REGULAMIN PORTALU TURYSTYCZNEGO TUiDALEKO.PLSŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w przedmiotowym Regulaminie używane są poniższe pojęcia, przyjmują one następujące znaczenie:

1. Regulamin

- niniejszy regulamin.

2. Portal

– serwis internetowy działający pod adresem internetowym tuidaleko.pl, skupiający następujące serwisy internetowe:

3. Mecenas Portalu

– podmiot gospodarczy działający pod firmą Belcanto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 42-200 Częstochowa ul. Dekabrystów 41 lok. 905, posiadający REGON: 260284013 oraz NIP: 6562290609, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000327904.

4. Partner

– przedsiębiorca działający w sferze usług turystycznych, usługodawca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), współpracujący z Mecenasem Portalu w zakresie podstawowym albo rozszerzonym.

5. Użytkownik

– podmiot korzystający z Portalu jako usługobiorca (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej).

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal służy promocji szeroko rozumianych usług turystycznych i jako taka przeznaczona jest zarówno dla podmiotów świadczących te usługi, jak i dla usługobiorców – pełni funkcję informacyjną i komunikuje Partnerów z Użytkownikami.

 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie Mecenasa Portalu oraz pod adresem internetowym tuidaleko.pl/regulamin.

§ 2
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH PORTALU

 1. Przedsiębiorca staje się Partnerem Mecenasa Portalu na mocy umów, porozumień lub uzgodnień zawartych pomiędzy Mecenasem Portalu a innymi podmiotami gospodarczymi, uprawnionymi do tego rodzaju praktyk, których klientami są Partnerzy (dotyczy partnerstwa w zakresie podstawowym).

 2. Partnerstwo w zakresie podstawowym, o którym mowa w ust. 1 nie nakłada na Partnera, względem Mecenasa Portalu, żadnych zobowiązań, w szczególności finansowych.

 3. Partnerstwo to skutkuje udostępnieniem oferty Partnera Użytkownikom za pomocą wyszukiwarki ofert turystycznych będącą integralną częścią Portalu.

 4. Portal nie umożliwia Użytkownikom bezpośredniej rezerwacji oferty. Użytkownik, wybierając ofertę Partnera, zostanie przekierowany do systemu rezerwacyjnego, z którego korzysta Partner (do niego należącego lub przez niego użytkowanego na zasadach pośrednictwa).

 5. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika, po wyszukaniu oferty na Portalu, nie skutkuje dla Partnera koniecznością zapłaty prowizji Mecenasowi Portalu (dotyczy partnerstwa na zasadach podstawowych).

 6. Partner ma prawo do żądania usunięcia jego oferty z zasobów Portalu w każdym czasie, a Mecenas Portalu ma obowiązek niezwłocznie zadośćuczynić temu żądaniu.

 7. Oprócz umieszczenia informacji o Partnerze i jego oferty w bazie Portalu, Mecenas Portalu może zaoferować Partnerowi partnerstwo w zakresie rozszerzonym, w ramach działającego Biura Podróży TRAVELNIA. Współpraca rozszerzona wymaga zawarcia odrębnej umowy, określającej zakres tej współpracy oraz regulującej kwestie finansowe.

§ 3
PŁATNOŚCI

 1. Partnerstwo w zakresie podstawowym jest dla Partnera całkowicie bezpłatne.

 2. O ile Partner wyrazi taką wolę, istnieje możliwość finansowego wsparcia Portalu za pośrednictwem serwisu zrzutka.pl, na zasadach przewidzianych w regulaminie tego serwisu.

 3. Link do konta Mecenasa Portalu utworzonego na zrzutka.pl znajduje się na stronie internetowej Portalu.

 4. Możliwe jest również wpłacenie darowizny, w dowolnej kwocie, bezpośrednio na rachunek bankowy Mecenasa Portalu:
  BELCANTO Sp. z o.o., ul. Dekabrystów 41 lok. 905, 42-200 Częstochowa
  BNP Paribas Bank Polska S.A. 52 1750 0012 0000 0000 3187 5404
  tytuł wpłaty: darowizna na rzecz rozwoju Portalu Turystycznej TUiDALEKO.PL

 5. Datki, o których mowa w ust. 2 i 4, zostaną wykorzystane na utrzymanie, administrowanie i rozwój Portalu.

 6. Rezygnacja z udziału w Partnerstwie nie uprawnia Partnera do żądania zwrotu środków pieniężnych wpłaconych na rzecz Mecenasa Portalu za pośrednictwem zrzutka.pl

 7. Partnerstwo w zakresie rozszerzonym oferowane jest w ramach działalności Biura Podróży TRAVELNIA i jest współpracą komercyjną, przy czym wszelkie rozliczenia pomiędzy stronami są ustalane indywidualnie i zawiera się je w umowie sporządzonej w formie pisemnej.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do partnerstwa oznacza, że Partner zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego zapisy.

 2. Regulamin może ulegać zmianom.

 3. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Mecenasa Portalu, nie krótszym jednak niż w ciągu 7 dni od daty ich wprowadzenia.

 4. W sprawach nie objętych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 maja 2023 roku.

Pobierz i wydrukuj Regulamin